Privatumo politika

SĄVOKOS

 • Asmens duomenų gavėjas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Lankytoją (kaip apibrėžta toliau), įskaitant su Interneto svetainės administratoriumi susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais Interneto svetainės administratorius (kaip apibrėžta toliau) bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Lankytojams naudotis Interneto svetaine.
 • Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • IP adresas - unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas vietovei, kurioje įrenginys prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 • Naršyklė - tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje kompiuteriu, telefonu, planšete ar kitu įrenginiu.
 • Privatumo politika - šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Lankytojams naudojantis Interneto svetaine.
 • Slapukai (angl. cookies) - tai nedideli failai, įkeliami į Lankytojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Lankytojui naudojantis Interneto svetaine, kurių pagalba Interneto svetainė atpažįsta Lankytojo įrenginį.
 • Interneto svetainė - tai interneto svetainė adresu https://www.vhtechlt.lt/.
 • Interneto svetainės administratorius (toliau - ir Administratorius) - už Interneto svetainės administravimą atsakingas juridinis asmuo - UAB "VH TECH Lietuva", į.k. 305137372 , buveinės adresas Naujoji 114J, LT-62175 Alytus.
 • Tiesioginė rinkodara - visos veiklos, kurios įgalina Paslaugų teikėją siūlyti Paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Lankytojui el. paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Lankytoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.
 • Lankytojas - kiekvienas Interneto svetaine besinaudojantis fizinis asmuo.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Ši Privatumo politika reglamentuoja Interneto svetainės Lankytojo pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką taip pat informuoja Lankytoją apie jam teisės aktų suteiktas teises, susijusias jo Asmens duomenų tvarkymu. 
 • Lankytojo Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.
 • Lankytojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai naudojasi Interneto svetaine bet kokiu būdu ir forma.
 • Ši Privatumo politika skelbiama Interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Lankytojas su jo Asmens duomenų tvarkymu Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka sutinka, kai:
  • Interneto svetainės skiltyje "Produktai" užklausos dėl komercinio pasiūlymo formoje pateikdamas savo Asmens duomenis ir pažymėdamas laukelį, patvirtinantį tokį sutikimą;
  • Apsilankius Interneto svetainėje paspaudžia "Sutinku" po pateiktu pranešimu apie Interneto svetainėje naudojamus Slapukus.
 • Interneto svetainės administratorius tvarko šiuos Lankytojų Asmens duomenis:
  • Lankytojui užpildžius ir išsiuntus Interneto svetainės skiltyje "Produktai" užklausos dėl komercinio pasiūlymoformą, Administratorius renka Lankytojo vardą ir elektroninio pašto adresą, telefono numerį (Lankytojui numatyta galimybė, tačiau jis neprivalo šioje formoje pateikti savo gyvenamają vietą ir motyvacinį laišką, todėl juos pateikus, Administratorius gali tvarkyti ir kitus Lankytojo pateiktus Asmens duomenis kontaktams (pvz., telefono numerį) su Lankytojo profesine kvalifikacija susijusius Asmens duomenis (pvz., informaciją apie Lankytojo išsilavinimą, buvusias ir esamas darbovietes, pareigybes ir kt.);
  • Lankytojui užpildžius ir išsiuntus Interneto svetainės skiltyje "Produktai" bendro pobūdžio informacijos užklausos dėl Komercinio pasiūlymo formą, Administratorius renka Lankytojo vardą ir elektroninio pašto adresą;
  • Slapukų pagalba Administratoriaus renkami Interneto svetainės Lankytojo Asmens duomenys nurodyti šios Privatumo politikos Priedo Nr. 1 9 punkte.
 • Interneto svetainės administratorius Lankytojų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  • šios Privatumo politikos 3.2.1. punkte nurodytus Asmens duomenis - tikslu susisiekti su Lankytojais, pateikusiais užklausas dėl Administratoriaus skelbiamų laisvų darbo vietų, taip pat siekiant įvertinti potencialių kandidatų į siūlomas laisvas darbo vietas kvalifikacijos tinkamumo;
  • šios Privatumo politikos 3.2.2. punkte nurodytus Asmens duomenis - tikslu susisiekti su Lankytojais, pateikusiais užklausas dėl Administratoriaus teikiamų paslaugų;
  • Slapukų pagalba Administratoriaus renkamų Interneto svetainės Lankytojo Asmens duomenų tvarkymo konkretūs tikslai nurodyti šios Privatumo politikos Priedo Nr. 1 9 punkte;
 • Administruodamas Interneto svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius taip pat gali naudoti Lankytojų įrenginių IP adresus prisijungimo prie Interneto svetainės datą ir laiką.
 • Lankytojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.) Interneto svetainėje tam, kad Administratorius susisiektų su juo tuo tikslu, dėl kurio Lankytojas savo Asmens duomenis pateikė Interneto svetainėje.
 • Interneto svetainės administratorius Lankytojų asmens duomenis tvarko tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, tačiau ne ilgiau nei:
  • šios Privatumo politikos 3.2.1. punkte nurodytus Asmens duomenis - 3 (tris) mėnesius po to, kai buvo surastas tinkamas kandidatas į laisvą darbo vietą;
  • šios Privatumo politikos 3.2.2. punkte nurodytus Asmens duomenis - 3 (tris) mėnesius po to, kai buvo gauta paskutinė užklausa apie Administratoriaus teikiamas paslaugas;
  • Slapukų pagalba Administratoriaus renkamų Interneto svetainės Lankytojo Asmens duomenų tvarkymo konkreti trukmė nurodyti šios Privatumo politikos Priedo Nr. 1 9 punkte.
 • Pasibaigus šios Privatumo politikos 3.6. punkte nurodytam terminui Administratorius Lankytojo Asmens duomenis sunaikina, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

SLAPUKŲ POLITIKA

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Kokius slapukus mes naudojame?

Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba užtikrinama interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje. Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai. 

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas. Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai. 

Analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant. Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai. Tikslinius (komercinius) slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant , naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Lankytoją ar pasiūlyti panašias Paslaugas (turinį), kurias Lankytojas jau žiūrėjo; Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Šie Slapukai leidžia Lankytojui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Paslaugų teikėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių Slapukų informacijos ir informacija yra visiškai kontroliuojama trečiųjų asmenų;

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų Slapukus. Lankytojas gali pasirinkti ar nori priimti Slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos Naršyklės nustatymus. Kad pašalintų Slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Lankytojas turi sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Atkreipiamas dėmesys, kad kai kuriais atvejais, Slapukų išjungimas, nesutikimas su Slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Jeigu Lankytojas ištrins Slapukus iš savo kompiuterio, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Interneto svetainėje. 

Išsamesnė nepriklausoma informacija apie Slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pat yra pasiekiama adresu www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Turinčius klausimų, susijusių su Bendrovės Slapukų naudojimo taisyklėmis ar Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, maloniai prašome kreiptis el. paštu: info@vhtechlt.lt